عایق نمدی بالای داشبورد خانواده پراید  

عایق نمدی پایین داشبورد خانواده پراید